Yüz Tanıma nedir ve nasıl çalışır?

Yüz Tanıma nedir ve nasıl çalışır?

İkinci olarak BMGK her zaman bu süreçte yer almamaya karar verebilir ve bunun aksine zorlayacak herhangi bir hukuki prosedür bulunmamaktadır. Dolayısıyla BMGK takdiri olarak UAD tarafından verilen kararların icrasına yönelik aşamada yer almamayı seçebilmektedir. İlk olarak BMGK’nın 5 daimi üyesinin her birinin BMGK tarafından verilen kararları veto etme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle BMGK tarafından UAD’nin vermiş olduğu kararın icrasına dair verilecek karar Çin Halk Cumhuriyeti’nce veto edilerek engellenebilecektir. 1992 tarihli Sosyal Güvenlik Katkı Payları ve Yardımları Yasası’nın 155 (1) Bölümünde belirtilen Yasal Hastalık Ödemesinin, hak kazanma süresi içerisindeki ilk üç bekleme günü için ödenmeyeceği sınırlaması askıya alınmıştır. 18 Haziran 2020 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlanmıştır.

Görüldüğü gibi hali hazırda internet ortamında sunulan yayınlara ilişkin bir denetim mekanizması bulunmaktadır. Yeni yayınlanan Yönetmelik’in bu denetimdeki yeri ise tartışmalıdır; çünkü bu düzenleme ile yayın yapabilecek medya hizmet sağlayıcıları sınırlanmaktadır. Bu yayın lisansı yalnızca münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilecektir. Yönetmelik ile birlikte internet üzerinden medya hizmeti sunan şirketlerde 6112 sayılı kanuna tabi olacaklar ve bu şekilde içerikleri bakımından da RTÜK denetimi altında olacaklardır. Bu şirketler aynı zamanda 6112 sayılı kanun kapsamında ihlale neden olan yayınların da yayın kataloğundan çıkarmaları gerekecektir. İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verilebilir. 01 Ağustos 2019 tarihinde sayılı Resmi Gazete’de Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Aynı zamanda Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri Üst Kuruldan internet ortamından yayın iletim yetkisi almak zorundadır. Bunun neticesinde bu şirketlere internet yayın platform işletmecisi olarak faaliyet gösterebilmeleri için internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir.

1945 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler (BM)’in kurucu ülkelerinden birisi de Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 1946 yılının Nisan ayından itibaren faaliyette olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) BM’nin yargı organıdır. Bunlardan ilki çekişmeli dava usulü, diğeri ise tavsiye niteliğindeki yargılama usulüdür. Çekişmeli dava usulünde, üye ülkeler tarafından UAD’ye sunulan üye ülkeler arasındaki hukuki ihtilaflar çözüme kavuşturulurken; tavsiye niteliğindeki yargılama usulünde ise BM organları tarafından hukuki konularda yapılan soru taleplerine tavsiye niteliğinde cevap verilmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle devletlerin yapmış oldukları harcamaların Çin Halk Cumhuriyeti’nden talep etmeleri tazminat kapsamındadır ve UAD’nin yukarıdaki açıkladığımız çekişmeli dava usulü ile karara bağlanabilir.

Facebook’ta, bir kişinin adıyla etiketlenen tüm fotoğraflar Facebook’un veritabanına girer ve yüz tanıma için kullanılabilir. Yüz izinizin yüz tanıma veritabanındaki bir görüntüyle eşleşmesi durumunda bir karar verilir. Yeni Covid-19 Kurumsal Finansman Tesisi kapsamında, İngiltere Merkez Bankası büyük şirketlerden kısa vadeli borç alacak. Bu, şirketinizi kısa vadeli fonlama sıkıntısından etkilendiyse destekleyecek ve kısa vadeli borçlarınızı finanse etmenize izin verecektir. Aynı zamanda genel olarak kurumsal finans piyasalarını destekleyecek ve tüm firmalara kredi sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Hükümet, kredi verenlere KOBİ’lere finansman sağlamaya devam etme konusunda daha fazla güven vermek için borç vericilere her bir kredi için % 80 garanti verecektir. Program, hükümetin sahip olduğu İngiliz İş Bankası tarafından desteklenen ticari borç verenler aracılığıyla verilecektir.

Bu nedenle IJPS’de Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler genel alanı ile Ulusal ve Uluslararası Güvenlik çalışmaları alanında yapılan çalışmalara yer verilmekte olup, özgün ve önemli ilerlemelere katkı sağlayan makalelerin yayımlanması amaçlanmaktadır. Potansiyel bir çalışmanın derginin amaçlarına uygunluğu hakkında soruları olan yazarlar, tereddütlerini gidermek üzere derginin editörlerine başvurabilirler. Halkın sebepsiz yere çevirme ve aramaya ilişkin tepkisi polis için bir sorun yaratıyor. İnsanlar tarafından değil, otomatik olarak gerçekleştirilen işlemlerle kalabalıklar arasında şüphelileri ayırt edebilen yüz tanıma teknolojisi, potansiyel önyargıyı azaltabilir ve kanunlara uyan vatandaşların aranmasının önüne geçebilir. Yüz tanıma teknolojisi, müşterilerin bayi deneyiminin iyileştirilmesi için bir potansiyel sunar. Örneğin mağazalardaki danışma ekranları müşterileri tanıyarak satın alma geçmişlerine bağlı ürün önerilerinde bulunabilir ve müşterilere ürünün yerini gösterebilir.

  • Kumarhaneler, gönüllü yasaklı listesindeki kumarbazların kumar oynarken yakalanması durumunda büyük cezalar ödeyebilir.
  • Bu, yeni ampirik bulgular,metodolojik ilerlemeler, teorik argümanlar ve ayrıca alanı ileriye taşıyanönceki çalışmaların yorum ve uzantılarını içerir, ancak bunlarla sınırlıdeğildir.
  • Kapsamlı bir siber güvenlik paketi, çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumanın vazgeçilmez bir parçasıdır.
  • IJPS’ye gönderilen editöreyazılmış mektuplar makaleler gibi özlü biçimde yazılmış ve bilimsel metinlerolup makalelerle aynı standartlara tabidirler.

Kooperatiflerde üyelerin alacakları kararlar yazılı ya da elektronik ortamda düzenleme yoluyla alınabilir. Çağrılar kooperatifin internet sayfasında ya da doğrudan yazılı şekilde bilgilendirme yoluyla yapılabilir. Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar Uluslararası İşgücü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Çalışma izni, bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin anlamına gelmektedir. •İşverenler personel yokluğu ve SSP ödemelerinin kayıtlarını tutmalıdır, ancak çalışanların GP’ye uygun bir not vermeleri gerekmeyecektir. Bir işveren tarafından kanıt isteniyorsa, korona virüsü semptomları olan kişiler çevrimiçi olarak NHS 111’den bir izolasyon notu alabilir ve semptomları olan biriyle yaşayanlar da NHS web sitesinden not alabilirler. Bu program, önümüzdeki 3 ay için her ay maksimum 2,500 sterlin olmak üzere ticari kazançların %80’ine kadar vergilendirilebilir bir hibe talep etmenizi sağlayacaktır. Serbest Meslek Gelirini Destekleme Programı (SEISS), korona virüsü (COVID-19) nedeniyle gelir kaybeden serbest meslek sahibi bireyleri (ortaklık üyeleri dahil) destekleyecektir. Tazminat talebinin yukarıda belirttiğimiz gibi UAD aracılığıyla yapılması halinde, BM’ye üye olan her ülke verilecek karara uyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle UAD tarafından alınan kararlar, taraflar için bağlayıcı olacaktır; ancak UAD alınan kararları doğrudan icra edememektedir. Bu aşamada devreye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) girmektedir. BMGK, tarafları UAD tarafından alınan kararları yerine getirmeye zorlayabilmektedir; ancak bu aşamada birtakım problemler mevcuttur.

Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu televizyonların yerini almaya başlayan internet yayınları ile herkes bir şekilde toplumu eğlendirmek, eğitmek ya da bilgilendirmek amacıyla kendi yayını özgür bir şekilde yapabilmektedir. Bu yayınların özel şahıslar kullandıkları bazı internet sayfalarına video yükleyerek yaptığı gibi; büyük kuruluşlar ise kendi paribahis giriş üzerinden büyük yapım film ve dizileri kullanıcılarına sunmaktadır. Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir. Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur. Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine de geçmektedir. Bazı insanlar, artık her yerde görebileceğimiz video kameralar, yapay zeka ve veri analizleriyle birlikte yüz tanıma teknolojisi kullanımının kitlesel izlemenin önünü açabileceğinden ve bunun bireysel özgürlüğü kısıtlayabileceğinden endişelenmektedir. Yüz tanıma teknolojisi, hükümetlerin suçluları takip edip yakalamasına yardımcı olurken aynı zamanda her an sıradan ve masum insanları da izlemelerini mümkün kılar. Yüz tanıma, tüm biyometrik ölçüm yöntemlerinin en doğalı olarak kabul edilir.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yüz tanımanın 2023 yılı itibarıyla yolcuların %97’sinde kullanılacağını tahmin ediyor. Havaalanları ve sınır geçişlerinin yanı sıra teknoloji, Olimpiyatlar gibi büyük ölçekli etkinliklerde güvenliği artırmak için de kullanılıyor. Bu salgın kapsamında devletler Covid-19 salgını ile mücadele paketleri devreye soktular. Bu paketler yerel halkın sağlığını korumaya yönelik olmakla beraber, aynı zamanda birçok kişi için maddi destek planlarını da beraberinde getirmiştir. Alınan bu tedbirler hükümetlerin kasalarında büyük bir yük haline gelmiş ve çok büyük miktarlarda harcamalar yapılmıştır. Devletler tarafından Covid-19 salgını ile mücadele için yapılan bu harcamalar kapsamında, virüsün ilk görüldüğü ve yayılarak salgına dönüştüğü yer olan Çin Halk Cumhuriyeti’nden bu harcamaların talep edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Yüz tanıma; soyguncuların, hırsızların ve mülke izinsiz girenlerin izlenmesini kolaylaştırır.

Tags: No tags

Comments are closed.